Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » Bilans terenów musi określać maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę

Bilans terenów musi określać maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę

12.09.17

Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę musi określać maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.  

articleImage: Bilans terenów musi określać maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę fot. Thinkstock

Rada gminy uchwaliła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na swoim terenie.

Wojewoda stwierdził nieważność uchwały.

W ocenie organu nadzoru bilans terenów gminy został opracowany niezgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778, 904, 961, 1250, 1579).

WSA zwrócił uwagę, iż bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę został wprawdzie opracowany, jednak nie odpowiada on wymogom ustawy, która precyzuje ściśle kolejność poszczególnych działań przy jego sporządzaniu i elementy podlegające badaniu.

Analizowany bilans nie jest opracowaniem spójnym, uporządkowanym i kompleksowym, a jego poszczególnych elementów należy poszukiwać w treści całego studium.

Jednak to nie ta okoliczność stanowiła bezpośrednią przesłankie stwierdzenia nieważności uchwały.

Sąd uznał, iż przede wszystkim bilans nie określał maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę, wyrażonego w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Ponadto odnosił się on wyłącznie do terenów zabudowy mieszkaniowej w dwóch miejscowościach, z pominięciem możliwości lokalizowania nowej zabudowy (niekoniecznie mieszkaniowej) na terenie całej gminy, a nie tylko w dwóch miejscowości, wyrażonej w powierzchni użytkowej zabudowy w podziale na funkcje.

Bilans nie zawierał również określenia szacunkowej chłonności obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, położonych poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej.

W ocenie sądu uchwała w sprawie uchwalenia studium podjęta została z istotnym naruszeniem zasad sporządzania studium, co skutkowało stwierdzeniem jej nieważności.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Łodzi z 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Łd 65/17, nieprawomocny 

Anna Dudrewicz 12.09.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE