Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy budowa myjni samochodowej wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

Czy budowa myjni samochodowej wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

23.04.18

Budowa myjni samochodowej w niektórych przypadkach może wymagać decyzji środowiskowej.

articleImage: Czy budowa myjni samochodowej wymaga uzyskania decyzji środowiskowej? fot. Thinkstock

Pytanie użytkownika Serwisu Budowlanego:
Czy budowa myjni samochodowej samoobsługowej lub ręcznej z częścią do odkurzania wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

Odpowiedź
Inwestycja wskazana w pytaniu, tj. polegająca na budowie myjni samochodowej samoobsługowej lub ręcznej z częścią do odkurzania, może wymagać decyzji środowiskowej, jeżeli wyposażona będzie w podczyszczalnię ścieków technologicznych i jeżeli w odprowadzanych ściekach znajdują się tzw. substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. W innym przypadku, tj. braku urządzeń oczyszczających ścieki, taka decyzja nie jest wymagana.

Inwestycja opisana w pytaniu jest przedsięwzięciem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dlatego należy rozważyć, czy wymieniona jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś.

Przedsięwzięcie opisane w pytaniu jako budowa myjni samochodowej samoobsługowej lub ręcznej z częścią do odkurzania w ww. akcie wykonawczym nie jest wymienione i bez oczyszczalni (podczyszczalni ściekowej) nie wymaga decyzji środowiskowej.

Natomiast według § 3 ust. 1 pkt 78 r.p.z.o.ś. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wymienione w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Takimi substancjami są między innymi węglowodory ropopochodne, a więc jeżeli odprowadzane są do urządzeń podczyszczających z procesów technologicznych mycia pojazdów (przemysłowych), to decydują o kwalifikacji przedsięwzięcia do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Nie ma znaczenia, że ścieki odprowadzane są np. do zbiornika bezodpływowego, kanalizacji, czy też wód powierzchniowych lub gruntu, ponieważ musimy posiadać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do wód lub do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych.

Powyższe uzasadnia opracowanie "Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów" Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011, wraz z Suplementem, stanowiące, że ujęte w powyższym przepisie przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko obejmują instalacje służące oczyszczaniu ścieków przemysłowych, bez względu na ładunek (w sensie ilościowym) zawartych w nich zanieczyszczeń. Rozważając czy dana instalacja podlega wyłączeniu, należy brać pod uwagę sam fakt wystąpienia substancji szkodliwych w ściekach; nie należy natomiast odnosić się do ewentualnego przekroczenia "dopuszczalnych wartości" ustalonych rozporządzeniem.

Ścieki przemysłowe to ścieki, które nie są ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

Należy jednak wskazać, że przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest faktycznie podczyszczalnia, a nie cały obiekt.

Gall Marek Wojciech
 

Marek Gall 23.04.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE