Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy budynek mieszkalny jednorodzinny musi posiadać łazienkę?

Czy budynek mieszkalny jednorodzinny musi posiadać łazienkę?

06.09.17

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego: Czy budynek mieszkalny jednorodzinny musi posiadać łazienkę? Jeśli tak, czy wysokość pomieszczenia może wynieść 1,99 m?
 

articleImage: Czy budynek mieszkalny jednorodzinny musi posiadać łazienkę? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Budynek mieszkalny jednorodzinny powinien posiadać łazienkę.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud., przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Natomiast zgodnie z § 44 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t., budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszących się do niego przepisów rozporządzenia i przepisów odrębnych. Z przywołanych przepisów wynika, że budynek powinien posiadać pomieszczenia, które są zgodne z jego przeznaczeniem. W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego łazienka jest jednym z niezbędnych pomieszczeń.
Dodatkowo cała treść § 46 r.w.t. wskazuje, że według ustawodawcy budynki mieszkalne są wyposażone w wanny, natryski i umywalki (budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, oświaty, nauki, zakładu żywienia, produkcji i handlu żywnością, a także inne budynki, jeżeli są wyposażone w wanny, natryski lub umywalki, powinny mieć indywidualną lub centralną instalację ciepłej wody; warunek doprowadzenia ciepłej wody do umywalek nie dotyczy budynków w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej). Tego rodzaju urządzenia znajdują się w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (§ 76 zdanie drugie r.w.t.).

Idąc dalej, zgodnie z treść rozporządzenia Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Część "mieszkaniowa'' budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie). Do pomieszczeń pomocniczych zalicza się pomieszczenia higieniczno-sanitarne (§ 3 pkt 11 r.w.t.).

Wymagania w zakresie wysokości pomieszczenia łazienki zawarto w § 77 ust. 2 i 3 r.w.t., który stanowi, że pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mieć wysokość w świetle co najmniej 2,5 m, z wyjątkiem łaźni ogólnodostępnej, której wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczenia higienicznosanitarnego w budynku mieszkalnym oraz w hotelu, motelu i pensjonacie do 2,2 m w świetle, w przypadku gdy jest ono wyposażone w wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.

Autor: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono 4.08.2017 r.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE