A A A

Czy dach obiektu budowlanego można pokryć trawą i zaliczyć go do terenów biologicznie czynnych?

Pytanie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera zapis:"minimalnym procentowym wskaźnikiem terenów biologicznie czynnych - należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową nieutwardzonych i niezabudowanych powierzchni pokrytych roślinnością na gruncie rodzimym w stosunku do całej powierzchni działki, powierzchnię wód otwartych na tych terenach zalicza się do powierzchni pokrytych roślinnością".
Czy w związku z takim zapisem można dach obiektu budowlanego pokryć trawą i zaliczyć go do terenów biologicznie czynnych?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2012 r.
Odnosząc wskazaną definicję minimalnego procentowego wskaźnika terenów biologicznie czynnych do możliwości uznania dachu pokrytego trawą za teren biologicznie czynny należy uznać, iż w kontekście przywołanej definicji kwalifikacja ta wydaje się być wątpliwa. Decydują o tym użyte w jej treści pojęcia "nieutwardzony" i "na gruncie rodzimym", albowiem dach sam w sobie może zostać uznany za uniemożliwiający uznanie danego terenu za nieutwardzony albo rodzimy (w znaczeniu naturalny). Warto jednak zwrócić uwagę, iż przedstawionej sytuacji celowym może okazać rozważenie prawidłowości sformułowania przywołanego fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uzasadnienie
Zawarcie w mpzp postanowienia, z którego wynika, co należy rozumieć pod pojęciem minimalnego procentowego wskaźnika terenów biologicznie czynnych, jest pochodną brzmienia art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) - dalej u.p.z.p., z którego wynika, że w miejscowym planie obowiązkowo określa się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. Jeżeli wskazany miejscowy plan nie zawiera oddzielnej definicji terenu biologicznie czynnego, to znaczenie tego określenia jest pośrednio wyznaczane przywołaną definicją minimalnego wskaźnika terenów biologicznie czynnych. W planie tym przyjęto zaś, że pod pojęciem tym należy rozumieć "najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową nieutwardzonych i nie zabudowanych powierzchni pokrytych roślinnością na gruncie rodzimym w stosunku do całej powierzchni działki, powierzchnię wód otwartych na tych terenach zalicza się do powierzchni pokrytych roślinnością". Odnosząc wskazaną definicję do możliwości uznania dachu pokrytego trawą za teren biologicznie czynny należy uznać, iż w kontekście przywołanej definicji kwalifikacja ta wydaje się być wątpliwa. Decydują o tym użyte w jej treści pojęcia "nieutwardzony" i "na gruncie rodzimym", albowiem dach sam w sobie będzie może zostać uznany za uniemożliwiający uznanie danego terenu za nieutwardzony albo rodzimy (w znaczeniu naturalny).Warto jednak zwrócić uwagę, iż w przedstawionej sytuacji celowym może okazać się rozważenie prawidłowości sformułowania przywołanego fragmentu mpzp. Przydatna w tym zakresie może okazać się analiza przepisów regulujących pojęcie terenu biologicznie czynnego. Definicja tego określenia została zawarta w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t. Wynika z niej, że pod pojęciem tym należy rozumieć "teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie". Należy jednak wskazać, iż aktualne brzmienie przywołanego przepisu zostało ukształtowane nowelizacją tego rozporządzenia z dnia 8 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 461). Uprzednie brzmienie opisywanego przepisu wskazywało, że przez powierzchnię terenu biologicznie czynnej należało rozumieć "grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację". Tym samym od czasu wspomnianej nowelizacji okoliczność czy dany grunt jest rodzimy, nie ma znaczenia dla uznania czy dany teren może być uznany za biologicznie czynny. W zakresie utwardzenia terenu należy natomiast przywołać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2003 r., IV SA 4289/01, w którym wskazano, że "definicja zawarta w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.), które weszło w życie w dniu 15 grudnia 2002 r. nie wyklucza uznania za teren biologicznie czynny - powierzchni gruntu utwardzonego tzw. kostką biologiczną, skoro na tej powierzchni na gruncie rolniczym rośnie trawa, a ułożona kostka aeral nie uniemożliwia jej naturalnej wegetacji". Odnosząc powyższe do kwestii prawidłowości sformułowania danego fragmentu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego, należy przywołać część uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach, w którym odnosząc się do miejscowego planu sąd ten stwierdził, że "niedopuszczalne jest powtarzanie w uchwale go przyjmującej norm i przepisów o charakterze powszechnie obowiązującym, w dodatku z jednoczesną ich modyfikacją" (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 r., II SA/Gl 496/10).
Michał Behnke
31.01.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Zapisz się na bezpłatny Newsletter Prawa Budowlanego

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Aktualności - Budownictwo

Tego samego autora

Polecane lektury