Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy można podzielić działkę o nieuregulowanym stanie prawnym?

Czy można podzielić działkę o nieuregulowanym stanie prawnym?

15.05.18

Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym może mieć miejsce tylko w przypadkach wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

articleImage: Czy można podzielić działkę o nieuregulowanym stanie prawnym? fot. Thinkstock

Odpowiedź

Możliwość podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przewiduje art. 97a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - dalej u.g.n. Zgodnie z tym przepisem w przypadku dokonywania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stosuje się następujące zasady:

1) informację o zamiarze dokonania podziału nieruchomości wójt, burmistrz albo prezydent miasta podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych urzędu gminy, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim;

2) jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie podziału nieruchomości;

3) po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 2, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może wydać decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości;

4) decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

Skoro taki podział jest dopuszczalny z urzędu, to podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym może mieć miejsce tylko w przypadkach wymienionych w art. 97 ust. 3 u.g.n. (jeśli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych) oraz w art. 95 pkt 3–5 u.g.n. (w celu wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa, realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw, bądź realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych).

Łukasz Smaga 15.05.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE