Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy można wzruszyć rozstrzygnięcie wydane przez organ architektoniczno-budowlany w trybie milczącej zgody?

Czy można wzruszyć rozstrzygnięcie wydane przez organ architektoniczno-budowlany w trybie milczącej zgody?

02.01.18

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego: Starosta jako organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł w ustawowym terminie sprzeciwu na podstawie art. 30 ust. 6 p.b., wobec czego sprawa została załatwiona milcząco (milcząca zgoda z art. 122a par. 2 pkt 2 k.p.a.). Jednak już po terminie na wydanie decyzji organ zorientował się, że powinien wnieść sprzeciw, bowiem zgłoszenie dotyczyło wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.Czy należy z urzędu wszcząć postępowanie nadzwyczajne? Na jakiej podstawie? Jaka powinna być sentencja decyzji wydanej w postępowaniu nadzwyczajnym? 

articleImage: Czy można wzruszyć rozstrzygnięcie wydane przez organ architektoniczno-budowlany w trybie milczącej zgody? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
W przedstawionej sytuacji, nie wzrusza się rozstrzygnięcia starosty, wydanego w trybie milczącej zgody, lecz stosuje się procedurę legalizacyjną, uregulowaną w art. 50 p.b. i art. 51 ustawy p.b.

Uzasadnienie:
Sytuacja, w której organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniósł w przewidzianym w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane - dalej p.b., terminie 21 dni sprzeciwu do złożonego zgłoszenia, a następnie okazało się, że inwestor realizuje na podstawie tego zgłoszenia roboty budowlane, wymagające pozwolenia na budowę, jest podstawą do wszczęcia przez właściwy organ nadzoru budowlanego, procedury legalizacyjnej, uregulowanej w art. 50 p.b. i art. 51 p.b.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 3 p.b., organ nadzoru budowlanego w drodze postanowienia, wstrzymuje prowadzenie robót budowlanych, wykonywanych na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1 p.b. Jak wskazuje się w literaturze, ,,(...) przyjmuje się, że art. 50 ust. 1 pkt 3 p.b. dotyczy prowadzenia robót budowlanych "zgodnie z dokonanym, ale nieprawidłowym zgłoszeniem", czyli wykonywania robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę na podstawie zgłoszenia (...)

(...) art. 50 ust. 1 pkt 3 p.b. jest przepisem, który nakazuje w takich sytuacjach, kiedy inwestor zamiast wymaganego prawem pozwolenia na budowę wykonuje roboty budowlane na podstawie zgłoszenia, a organ nie wniósł sprzeciwu,(...) stosować art. 50 ust. 1 p.b.'' (por. Gliniecki Andrzej (red.), Prawo budowlane. Komentarz, wyd. III, Wolters Kluwer 2016).

Po wstrzymaniu robót budowlanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 p.b., organ nadzoru zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 p.b. w ciągu 2 miesięcy od wstrzymania robót budowlanych, w drodze decyzji, nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania.

Należy podkreślić, że w/w przepisy p.b. stanowią regulację szczególną, która wyłącza stosowanie ogólnych przepisów ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.

Przepisy p.b., jak wyżej wskazano, umożliwiają przeprowadzenie legalizacji robót budowlanych, wykonywanych niezgodnie z przepisami p.b. Tym samym, nie można w tym przypadku wzruszyć rozstrzygnięcia wydanego przez organ architektoniczno-budowlany w trybie milczącej zgody na podstawie art. 122g k.p.a., lecz należy przeprowadzić procedurę legalizacyjną, zgodnie z przepisami art. 50 i 51 p.b.

W związku z tym, że procedurę legalizacyjną, przeprowadzają organy nadzoru budowlanego, to starosta, który w przedmiotowej sprawie, nie zgłosił sprzeciwu do zgłoszenia, powinien zasygnalizować właściwemu organowi nadzoru budowlanego, zasadność wszczęcia procedury legalizacyjnej w tym przypadku. 

Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • kk IP: 157.25.* 03-01-2018
    Zatem nie ma obowiązku wzruszenia milczącego rozstrzygnięcia w odpowiednim trybie przewidzianym w k.p.a. aby organ nadzoru budowlanego wszczął postępowanie legalizacyjne jak w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę, która wiąże organy do czasu wyeliminowania jej z obiegu prawnego ? Trochę dziwne, gdyż w k.p.a. jasno przyjmuje się, że skutek wydania decyzji ostatecznej w przypadku milczącego załatwienia sprawy powstaje w terminie czternastu dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 122c § 1., zaś jednym ze skutków ostateczności decyzji jest przyjęcie domniemania legalności rozstrzygnięcia do czasu jego podważenia w jednym z trybów nadzwyczajnych. Wydaje się zatem, że organ nadzoru nie może już samodzielnie oceniać, czy zgłoszenie zostało przyjęte z naruszeniem art. 30 prawa budowlanego, gdyż od tego są już odpowiednie tryby weryfikacji tej formy rozstrzygnięcia administracyjnego , które ponadto wskazują na właściwość innych organów w kwestii ww. oceny.

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE