Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy przebudowa drogi powiatowej w granicach pasa drogowego wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Czy przebudowa drogi powiatowej w granicach pasa drogowego wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

13.06.17

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej w granicach pasa drogowego, polegającą na budowie chodnika oraz dodaniu pasa jezdni. Czy organ powinien zażądać uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, biorąc pod uwagę fakt, że dla tych samych robót złożonych w trybie zgłoszenia, dokument taki nie jest wymagany?

articleImage: Czy przebudowa drogi powiatowej w granicach pasa drogowego wymaga decyzji o warunkach zabudowy? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do kategorii inwestycji celu publicznego należą, między innymi, wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji. Skoro zatem ustawodawca uznał za cel publiczny wykonywanie robót budowlanych w zakresie dróg publicznych, to tym samym przebudowa drogi publicznej stanowi inwestycję celu publicznego. Stosownie do art. 50 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dalej u.p.z.p.,inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W myśl art. 50 ust. 2 u.p.z.p., nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane: polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska (pkt 1), albo - niewymagające pozwolenia na budowę (pkt 2). Z treści art. 50 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. wynika jednoznacznie, że decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie obiektu budowlanego (w tym drogi jako budowli), nie musi być poprzedzona decyzją o lokalizacji celu publicznego pod warunkiem, że inwestycja ta nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Warto zatem zauważyć, że ustawodawca nie zakłada, iż przebudowa obiektu budowlanego w każdym wypadku nie wymaga decyzji lokalizacyjnej. Oznacza to, że w przypadku przebudowy drogi publicznej należy każdorazowo wnikliwie rozważyć, czy jest to zamierzenie wymagające ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Mariola Pacholak 13.06.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 1)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE