Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy w decyzji o warunkach zabudowy musi zostać określony wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej?

Czy w decyzji o warunkach zabudowy musi zostać określony wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej?

12.01.18

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego: Czy w decyzji o warunkach zabudowy musi zostać określony wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej?  

articleImage: Czy w decyzji o warunkach zabudowy musi zostać określony wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Jak wynika z treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w decyzji o warunkach zabudowy określa się wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym wymagania dotyczące ustalania:

1) linii zabudowy;

2) wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu;

3) szerokości elewacji frontowej;

4) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki;

5) geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych).

Powierzchnia biologicznie czynna tj. teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m[2], oraz wodę powierzchniową na tym terenie stanowi parametr istotny z punktu widzenia powierzchni działki albo terenu i jego stosunku do powierzchni zabudowy.

Warunki techniczne w budownictwie wskazują obecnie, iż na działkach budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, jeżeli inny procent nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Co do zasady zatem informacja dot. udziału powierzchni biologicznie czynnej powinna wynikać z postanowień planu miejscowego. Zważywszy na fakt, iż decyzja o warunkach zabudowy rozstrzyga o możliwości zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, uznać należy, że parametr ten powinien być wskazany w treści decyzji o warunkach zabudowy. 

Skomentowano 2 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Jarek Wnęta IP: 31.0.* 18-01-2018
    Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie są przepisami odrębnymi o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a więc nie mogą być podstawą do ustalania parametrów zabudowy. Tak więc powyższy wywód jest błędny, że przy ustalaniu warunków zabudowy możemy się posiłkować warunkami technicznymi przy ustalaniu powierzchni biologicznie czynnej. Powoływanie się na warunki techniczne w decyzji wz jest podstawą do uchyleniq decyzji przez SKO. Napewno pośrednio możemy określić parametr terenu biologicznie czynnego, przez określenie parametru wskażnika wielkości powierzchni zabudowy do powierzchni działki np. 30% wówczas pozostaje nam jeszcze 70% powierzchni nie zabudowanej. Z tymi warunkami technicznym w kontekście ustawy PZP niby nie posiłkujemy się, ale tak naprawdę zawsze te warunki techniczne mamy z tylu głowy. Ot taki paradoks - niby warunki są , ale ich w decyzji wz nie ma. Proszę o dyskusję. Pozdr. Jarek.

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • Jarema Andrzej Rabiński IP: 37.248.* 16-01-2018
    Mocą § 1 ust 2 lit d Rozporządzenia Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r, zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 2285), z dniem 1 stycznia 2018 roku, nadano nowe brzmienie pojęciu teren biologicznie czynny definiując, iż – należy przez to rozumieć "teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin I RETENCJĘ WÓD OPADOWYCH, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią ORAZ INNYCH POWIERZCHNI zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie".

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE