Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy zamiast referencji wykonawca może przedstawić protokół odbioru roboty budowlanej?

Czy zamiast referencji wykonawca może przedstawić protokół odbioru roboty budowlanej?

12.09.17

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego: Postępowanie na roboty budowlane. Wykonawca zamiast referencji złożył protokół odbioru, w którym jest zapis: "ocena, jakość robót: dobra; roboty ukończone w terminie; komisja postanawia przekazać obiekt". Czy powyższe określenia można uznać za potwierdzenie należytego wykonania umowy? 

articleImage: Czy zamiast referencji wykonawca może przedstawić protokół odbioru roboty budowlanej? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Zgodnie z regulacją wynikającą z rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w szczególności z § 2 ust. 4 pkt 1 w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Dowodem może być nie tylko referencja, ale również inny dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a nawet jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich dokumentów, również inne dokumenty.

Z tego względu protokół odbioru, w którym jest zapis: "ocena, jakość robót: dobra; roboty ukończone w terminie; komisja postanawia przekazać obiekt" może być wystarczającym dowodem.

Uzasadnienie:
Ważne jest również uprawnienie zamawiającego wynikające z § 2 ust. 6 wspomnianego wyżej rozporządzenia dające mu możliwość zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego wykonane zostały roboty budowlane o dodatkowe informacje lub dokumenty w sytuacji, gdy wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego.

Potwierdza to również wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 11.06.2015 r., KIO 1028/15, co prawda wydany w oparciu o poprzednio obowiązujące rozporządzenie, jednak zachowujący swą aktualność, w którym czytamy: "(...) Wykonawca, co jest bezsporne, złożył wraz z ofertą protokół odbioru końcowego (ostatecznego) robót drogowych z dnia 22 grudnia 2014 r. Dokument taki może być dokumentem składanym na potwierdzenie, że dane roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Z dokumentu złożonego przez odwołującego wynika, że "komisja postanowiła uznać drogę za wykonaną zgodnie z Dokumentacją Projektową. Komisja odbiera drogę bez uwag". Niemniej jednak wynika z niego także, że "komisja postanowiła dokonać potrącenia w kwocie (...) za niedostateczną równość podłużną IRI w przedziale 1.2.". Oznacza to więc, jak słusznie podniósł zamawiający, że robota nie została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, gdyż mimo jej odbioru i oddania do użytku nie odpowiada parametrom, we wskazanym w protokole zakresie, określonym w rozporządzeniu z dnia 2 marca 1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm.). Powyższe potwierdza także poświadczenie z dnia 5 lutego 2015 r. wystawione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w treści którego wskazano, że "w trakcie realizacji zadania Wykonawca wymagał wzmożonego nadzoru aby zadanie realizowane było zgodnie z zawartą umową, a w szczególności z zatwierdzonym harmonogramem oraz Wytycznymi Technicznymi. W trakcie prowadzonych prac ujawniono 7 materiały niezgodne z zatwierdzonymi specyfikacjami", co również potwierdza nieprawidłowość wykonania tej roboty. Zamawiający ma prawo do weryfikacji treści dokumentów złożonych przez wykonawcę. I w tym przypadku dokonał oceny merytorycznej treści dokumentów złożonych przez wykonawcę, tj. protokołu odbioru końcowego (ostatecznego) robót drogowych z dnia 22 grudnia 2014 r. oraz uzupełnionego w wyniku wezwania do jego uzupełnienia poświadczenie z dnia 5 lutego 2015 r. wystawionego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Treść tych dokumentów nie musi zawierać sformułowania, że "roboty wykazane w wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone". Wystarczy, że na podstawie treści złożonych dokumentów możliwym jest uznanie, że "roboty wykazane w wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone". Tymczasem z treści dokumentów złożonych przez odwołującego takich okoliczności nie da się wywieść. Istotnie zawierają one szereg istotnych informacji. Niemniej jednak fakt odebrania roboty nie potwierdza jeszcze, że została ona wykonana w sposób należyty, jak bowiem wynika ze złożonych dokumentów, roboty odebrano mimo istnienia usterek, z uwagi na które dokonano potracenia wynagrodzenia (...)". 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE