Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy zmianę lokalizacji zbiornika na nieczystości ciekłe należy zakwalifikować jako istotne odstąpienie?

Czy zmianę lokalizacji zbiornika na nieczystości ciekłe należy zakwalifikować jako istotne odstąpienie?

14.04.17

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Inwestor w listopadzie 2016 r. dokonał zgłoszenia zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe. Czy zmianę lokalizacji zbiornika na nieczystości ciekłe należy zakwalifikować jako istotne odstąpienie (art. 36a ust. 5 pr. bud.), gdyż niewątpliwie dotyczy zagospodarowania terenu, o czym mowa w art. 34 ust. 1 pr. bud. i § 8 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia z 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)? Jak w takiej sytuacji należy rozumieć zapis art. 36a ust. 1a pr. bud.?

articleImage: Czy zmianę lokalizacji zbiornika na nieczystości ciekłe należy zakwalifikować jako istotne odstąpienie? fot. Thinkstock

Pozwolenie na budowę miałoby dotyczyć całego zamierzenia na budowę, tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika.
Czy inwestor miałby przedłożyć kolejne 4 egz. projektu budowlanego budynku mieszkalnego, w tym projekt zagospodarowania działki z dotychczasową lokalizacją budynku mieszkalnego i nową lokalizacją zbiornika?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 36a ust. 1a ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud., istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a pr. bud., lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b pr. bud., wobec którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego. Wobec jednoznacznej treści wskazanego przepisu nie ulega wątpliwości, że istotne odstąpienie od projektu budowlanego przyjętego w trybie zgłoszenia wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącego całego zamierzenia budowlanego objętego uprzednio zgłoszeniem. Omawiana norma nie pozwala na ograniczenie postępowania dotyczącego istotnego odstąpienia od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, jedynie do zakresu planowanej zmiany. Przedmiotem postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę w sytuacji istotnego odstąpienia od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, będzie zatem całe zamierzenie budowlane objęte uprzednio zgłoszeniem wraz z istotnym odstępstwem. Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, iż inwestor noszący się z zamiarem dokonania zmiany lokalizacji zbiornika na nieczystości ciekłe realizowanego wraz z wolno stojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, objęty zgłoszeniem z art. 29 ust. 1 pkt 1a pr. bud, winien przed wprowadzeniem takiej zmiany uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczącą całego zamierzenia budowlanego, dla budynku mieszkalnego i zbiornika na nieczystości ciekłe.

W świetle art. 36a ust. 1a pr. bud., jako pozbawioną podstaw prawnych należy uznać ewentualność ograniczenia postępowania prowadzonego w tym trybie jedynie do zakresu planowanej zmiany, względnie ujmowania wykonanych już na zgłoszenie elementów inwestycji w formie inwentaryzacji budowlanej. W przypadku zainicjowania procedury istotnych odstępstw od projektu budowlanego przedstawionego wraz ze zgłoszeniem budowy, inwestor obowiązany będzie złożyć do organu administracji architektoniczno-budowlanej warunkujące uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z stosownymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wskazać należy, iż konsekwencją uproszczonego charakteru postępowania zgłoszeniowego, w którym przyjęcie zgłoszenia następuje w drodze czynności materialno-technicznej nie podlegającej zmianie, jest umożliwienie dokonania istotnego odstępstwa od projektu budowlanego w trybie zgłoszenia z projektem budowlanym, wyłącznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego zadania. Przedstawiona dokumentacja jako podlegająca ocenie właściwego organu architektoniczno-budowlanego pod kątem zgodności inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego lub z wymogami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy oraz z przepisami techniczno-budowlanymi w zakresie zgodności z projektem zagospodarowania działki lub terenu, musi być kompletna, dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Zmiana lokalizacji zbiornika na nieczystości ciekłe z mocy art. 36a ust. 5 pkt 1 pr. bud. stanowi istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę powodujące zmianę w projekcie zagospodarowania działki. Powyższe potwierdził WSA w Łodzi w wyroku z 30.05.2008 r., sygn. akt: II SA/Łd 271/08, wskazując, iż wykonanie przez inwestorów szczelnego zbiornika na ścieki w innym miejscu niż ustalone w pozwoleniu na budowę jest istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającym uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, o której mowa w art. 36a ust. 1 pr. bud.

Witold Prochera, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 12.04.2017 r.
 

Witold Prochera 14.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE