Strona główna » Wiedza » Aktualności » Drogi pożarowe

Drogi pożarowe

12.07.10
Skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych warunkowana jest od czasu wejścia do akcji jednostek straży pożarnej, a czas rozpoczęcia akcji zależy od możliwości dojazdu straży do obiektów i urządzeń objętych pożarem. Warunki dotyczące dróg pożarowych zostały uregulowane w nowym rozporządzeniu w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, a niniejszy komentarz omawia szczegółowo tę kwestię.
articleImage: Drogi pożarowe fot. Thinkstock
Uwagi ogólne
Rozdział VI Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) – dalej r.p.z.w., określa w jakiego rodzaju przypadkach do obiektu budowlanego należy doprowadzić drogi pożarowe. Jednocześnie określone zostały podstawowe wymagania dotyczące usytuowania oraz parametrów przewidzianych przepisami dróg pożarowych.
W treści r.p.z.w. występują pojęcia i symbole, których znaczenie zostało określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t. Zwrócić należy uwagę m.in. na pojęcie „strefa pożarowa (§ 226 ust. 1 r.w.t.), odniesienia do stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III, ZL IV i ZL V, (§ 209 ust. 2 pkt 1-5 r.w.t.), odniesienia do klasyfikacji budynków ze względu na ich wysokość tj. niskie, średniowysokie, wysokie, wysokościowe (§ 8 pkt 1-4 r.w.t.) i inne. Reasumując, analiza przepisów r.p.z.w. w części dotyczącej dróg pożarowych nie może odbyć się bez równoległego wglądu do uregulowań, o których mowa w r.w.t.

Obowiązek doprowadzenia drogi pożarowej do konkretnych obiektów

W § 12 ust. 1 r.p.z.w. wymienione zostały obiekty budowlane, do których obligatoryjnie powinna zostać doprowadzona droga pożarowa. Należą do nich:
– budynki zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się (ZL I) oraz budynki przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych (ZL II),
– średniowysokie, wysokie i wysokościowe budynki użyteczności publicznej (ZL III – nie należące jednocześnie do kategorii ZL I i ZL II), mieszkalne (ZL IV) i zamieszkania zbiorowego (ZL V - nie należące jednocześnie do kategorii ZL I i ZL II),
– budynki zawierające strefę pożarową magazynową lub produkcyjną (czyli położoną odpowiednio w części magazynowej lub produkcyjnej budynku), przy uwzględnieniu przesłanki gęstości obciążenia ogniowego na poziomie minimalnym 500 MJ/m2 i powierzchni strefy pożarowej pow. 1.000 m2 albo (wystarczy wystąpienie jednej z 2 przesłanek) występowania strefy zagrożenia wybuchem. W przypadku obiektów posiadających strefę o gęstości obciążenia ogniowego mniejszej niż 500 MJ/m2, droga pożarowa powinna zostać urządzona jeśli powierzchnia strefy pożarowej przekracza 20.000 m2,
– niskie budynki użyteczności publicznej inne niz ZLI i ZLII (zgodnie z r.w.t.) w sytuacji, gdy powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1.000 m2 i obejmuje kondygnację nadziemną inną niż pierwsza,
– niskie budynki zamieszkania zbiorowego posiadające ponad 50 miejsc noclegowych. W tym przypadku ustawodawca nie określił jakiegokolwiek kryterium obliczania miejsc noclegowych w budynkach, tak więc w niektórych przypadkach realizacja tej normy może rodzić trudności,
– obiekty budowlane inne niż budynek (należy przez to rozumieć wszystkie budowle, oraz obiekty małej architektury – zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. – dalej pr. bud.), w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób. Jako przykłady można tutaj wskazać duże wiaty rekreacyjne, obiekty sportowe (stadiony, lodowiska, baseny, amfiteatry) itp.,
– stanowisko czerpania wody dla celów przeciwpożarowych (należy przez to rozumieć wszelkie hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, zewnętrzne zbiorniki przeciwpożarowe itp.).

Przyjąć należy, że pominięcie w projekcie budowlanym obowiązku wyposażenia obiektu w drogę pożarową stanowić będzie naruszenie ogólnej zasady wyrażonej w art. 5 pr. bud., stanowiącej o tym, że obiekt budowlany należy budować w sposób przewidziany w przepisach. Niedochowanie w projekcie tego obowiązku skutkować więc będzie niewydaniem inwestorowi decyzji o pozwoleniu na budowę.

Usytuowanie i podstawowe parametry drogi pożarowej

Zgodnie z treścią § 12 ust. 2 r.p.z.w. droga pożarowa powinna spełniać następujące warunki dotyczące usytuowania względem obiektu:
a) powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku na całej jego długości
b) jeśli krótszy bok budynku ma więcej niż 60 m, to droga pożarowa powinna znajdować się po obu jego stronach
c) droga pożarowa powinna być umiejscowiona tak by bliższa jej krawędź była usytuowana w odległości 5-15 m (dla budynków zaliczonych do kategorii ZL – ZL V) od ściany budynku albo 5-25 m (w przypadku pozostałych obiektów).
d) pomiędzy drogą pożarową a obiektem nie mogą znajdować się żadne stałe elementy zagospodarowania ani drzewa/krzewy o wysokości powyżej 3 m. Należy więc uważać, że na tym odcinku nie powinny być przewidywane, żadne elementy, których związanie z gruntem lub parametry (waga, rozmiar) mogłyby utrudnić dostęp do obszaru pomiędzy drogą pożarową a budynkiem.

Jakub Mazurkiewicz
Abc/Budownictwo 12.07.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Nina Scieplek IP: *.*.* 01-06-2009
    A czy nie byłby możliwy zbiorowy pozew przeciwko firmie Stalexport o wyłudzanie opłaty od kierowców pod pretekstem umożliwienia skorzystania z autostrady, która wcale autostradą nie jest? Niestety nie jestem prawnikiem, jestem za to kierowcą i jak wielu innych kierowców poczułam się okradziona, kiedy za 13 zł utknelam w korku i robotach drogowych. Rozumiem, że gdyby np. biuro podróży sprzedało nam wczasy w hotelu pięciogwiazdkowym, a umieściło nas w tanim pensjonacie, to też moglibysmy je pozwać do sądu. Proszę o rady, jakie są opcje prawne dla tysięcy kierowców oszukiwanych codziennie przez firmę Stalexport?

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE