Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Grzywna za brak kierownictwa na budowie

Grzywna za brak kierownictwa na budowie

14.06.18

Niezapewnienie kierownictwa osoby posiadającej uprawnienia w odpowiedniej specjalności stanowi naruszenie przepisów prawa budowlanego. Inwestor powinien liczyć się tym, że może zostać na niego nałożona grzywna. 

articleImage: Grzywna za brak kierownictwa na budowie fot. Thinkstock

Pytanie zadał Użytkownik Serwisu Budowlanego. Inwestor prowadził roboty budowlane bez nadzoru kierownika budowy. PINB wydał postanowienie o wstrzymaniu robót i przedłożeniu oceny technicznej. Inwestor prawdopodobnie nie przedłoży żądanych dokumentów. Jaką decyzje winien wydać PINB przed upływem 2 miesięcy od daty wydania postanowienia o wstrzymaniu robót? Czy prawidłowym będzie orzeczenie decyzji o zaniechaniu dalszych robót?

W omawianej sytuacji, wydanie decyzji o zaniechaniu dalszych robót budowlanych nie wydaje się być prawidłowym rozstrzygnięciem - odpowiada Marianna Sokołowska, ekspert Serwisu Budowlanego.

Istotą nałożenia na inwestora obowiązku przedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud., jest umożliwienie inwestorowi wykazania, że roboty budowlane wykonane przez niego w sposób, o którym mowa w ust. 1 tego przepisu, są możliwe do zalegalizowania. Jakkolwiek organ nadzoru budowlanego nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia określonych dokumentów, to jednak faktycznie jego wykonanie stanowi uprawnienie inwestora. Jeśli zatem w sposób nieusprawiedliwiony nie wykona on ciążącego na nim obowiązku, to organ nadzoru budowlanego powinien rozstrzygnąć sprawę na podstawie posiadanych dokumentów i wydać decyzję, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 lub 2 pr. bud. W omawianej sytuacji wydanie decyzji o zaniechaniu dalszych robót budowlanych nie wydaje się być prawidłowym rozstrzygnięciem, gdyż wiązałoby się to z utrwaleniem stanu istniejącego, czyli zalegalizowaniem robót wykonanych bez nadzoru kierownika budowy i bez oceny zagrożenia i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, której dokonuje się co do zasady na podstawie przedłożonej przez inwestora dokumentacji.

Decyzję o zaniechaniu prowadzenia dalszych robót budowlanych wydaje się bowiem w przypadku gdy już wykonane roboty budowlane w żaden sposób nie powodują zagrożenia i są zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi. Jest to warunek konieczny, gdyż decyzja o zaniechaniu robót budowlanych te zrealizowane już roboty nie jako legalizuje.

Należy również zaznaczyć, że inwestor, który przystępuje do budowy bez zapewnienia kierownictwa budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności oraz bez dziennika budowy, podlega karze grzywny w formie mandatu karnego (co wynika z art. 93 pkt 4 pr. bud.). Odpowiedzialność zawodową ponosi natomiast osoba wykonująca samodzielne funkcje w budownictwie, która nie spełnia lub spełnia niedbale swoje obowiązki – art. 95 pkt 4 pr. bud. (kierownik budowy, który przyjął obowiązek kierowania budową, niedokonujący następnie wpisów w dzienniku budowy). 

Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE