Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Inwestor ma obowiązek zapewnić objęcie kierownictwa budowy

Inwestor ma obowiązek zapewnić objęcie kierownictwa budowy

28.11.17

Co do zasady, w ramach zamierzenia budowlanego, objętego jednym pozwoleniem na budowę, powinien być ustanowiony jeden kierownik budowy. Jednakże ustawodawca nie wyklucza możliwości ustanowienia w ramach jednego zamierzenia budowlanego obejmującego kilka odrębnych robót, więcej niż jednego kierownika budowy w odniesieniu do każdej z tych robót.  

articleImage: Inwestor ma obowiązek zapewnić objęcie kierownictwa budowy fot. Thinkstock

Pytanie:
Zamawiający prowadzi inwestycję budowlaną dotyczącą modernizacji szpitala. Zakres robót ujęty został w jednym pozwoleniu na budowę, jednakże roboty wykonywane są według podziału na zadania, które są i będą realizowane w zależności od posiadanych środków lub możliwości pozyskania dofinansowania. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe ustalenie dat i zakresów robót. W dotychczasowych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na poszczególne zadania (4 w toku) zamawiający żądał, aby każdy wykonawca posiadał kierownika budowy. Dla poszczególnych realizowanych zadań zostały wydane oddzielne dzienniki budowy (pomimo iż zadania są objęte jednym pozwoleniem na budowę i jedną dokumentacja projektową).


W związku z powyższym stanem oraz wątpliwościami nadzoru budowlanego proszę o wyjaśnienie, czy szpital jako zamawiający i inwestor jest zobligowany do posiadania jednego kierownika budowy dla całego zadania inwestycyjnego, czy też dopuszczalne jest posiadanie kierowników budowy oddzielnie dla każdego z realizowanych zadań w ramach jednego pozwolenia na budowę? Z uwagi na fakt, iż zamawiający nie jest w stanie określić w przyszłości, które zadania będą realizowane w jakim czasie oraz zakresów tych zadań (uzależnione to jest od posiadanych środków), zamawiający nie jest w stanie określić przedmiotu zamówienia dla usługi kierownika budowy.

Odpowiedź:
Jeżeli roboty budowlane, ujęte w poszczególnych częściach zamówienia (zadaniach), objęte jednym pozwoleniem na budowę, mogą być wykonywane niezależnie od siebie i w różnych okresach czasowych, wydaje się dopuszczalne, ustanowienie kilku kierowników budowy, dla każdej z tych części.

Uzasadnienie:
Co do zasady, w ramach zamierzenia budowlanego, objętego jednym pozwoleniem na budowę, powinien być ustanowiony jeden kierownik budowy. Wskazuje na to art. 42 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane z 7.07.1994 r. – dalej p.b., który stanowi, że inwestor ma obowiązek zapewnić objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę (a więc nie osoby) posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Jednakże, należy również zauważyć, że ustawodawca na gruncie p.b., nie wyklucza możliwości ustanowienia w ramach jednego zamierzenia budowlanego obejmującego kilka odrębnych robót, więcej niż jednego kierownika budowy w odniesieniu do każdej z tych robót.

Według autora, sytuacja taka, byłaby jednak dopuszczalna, jedynie wówczas, gdyby roboty te, pomimo że objęte jednym zamierzeniem budowlanym, mogły być realizowane odrębnie i niezależnie od siebie. Dodatkowo, za możliwością ustanowienia do poszczególnych robót odrębnych kierowników budowy, może przemawiać specyfika realizacji robót, tzn. inwestor poszczególne roboty w ramach jednego zamierzenia, będzie realizował w znacznych odstępach czasu.

Podsumowując, co do zasady, w ramach jednego zamierzenia budowlanego, objętego jednym pozwoleniem na budowę, w świetle przepisów p.b., inwestor powinien ustanowić jednego kierownika budowy. Z racji jednak tego, że przepisy w tym zakresie, nie mają charakteru bezwzględnego, należy przyjąć, że jeżeli poszczególne roboty (zadania), w ramach jednego zamierzenia budowlanego jakim jest modernizacja szpitala, mogą być wykonywane całkowicie niezależnie od siebie, a jednocześnie będą one realizowane oddzielnie, w pewnych odstępach czasu, to wówczas przez wzgląd na znaczną odrębność tych robót od siebie, można dopuścić sytuację, że dla każdej z tych robót, zostanie ustanowiony odrębnie kierownik budowy. Należy jednak podkreślić, że taka sytuacja może mieć charakter jedynie wyjątkowy i musi wynikać ściśle z w/w okoliczności, bowiem zasadą jest ustanowienie jednego kierownika budowy w ramach całego zamierzenia budowlanego objętego jednym pozwoleniem na budowę. 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE