Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak należy definiować pojęcie zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 59 u.p.z.p.?

Jak należy definiować pojęcie zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 59 u.p.z.p.?

14.04.17

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Czy organ ma podstawę prawną do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a tych, które zostały określone w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2, 2a, 3, 3a, 13, 16, 19, 20, 20b pr. bud. oraz w art. 29 ust. 2 pkt 9 pr. bud.?

articleImage: Jak należy definiować pojęcie zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 59 u.p.z.p.? fot. Thinkstock

Jak należy definiować pojęcie „zmiany zagospodarowania terenu”, o której mowa w art. 59 u.p.z.p.?

Odpowiedź:
Czym innym jest zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, a czym innym brak obowiązku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędne jest uzyskanie decyzji o warunkach, aby móc wykonywać roboty budowlane. Pamiętać należy, iż decyzja o warunkach zabudowy jest formą quasi-planu miejscowego. Decyzja ta jest więc konieczna, gdy nie ma planu, a ewentualne zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę jest w tym kontekście prawnie irrelewantne. Inaczej mówiąc, zwolnienie z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę nie może być traktowane jako równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Warto tu przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 3.08.2016 r. (II SA/Kr 515/16), w którym wyrażono pogląd, iż zgodnie z art. 59 ust. 2 w zw. z art. 59 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778) – dalej u.p.z.p., wydania decyzji o warunkach zabudowy wymaga każda zmiana zagospodarowania terenu, nawet ta, która nie wymaga pozwolenia na budowę.

Jeśli natomiast chodzi o interpretację zwrotu „zmiana zagospodarowania terenu" w rozumieniu art. 59 ust. 1 u.p.z.p., to sam przepis wyjaśnia, iż chodzi tu o zmianę polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. W myśl definicji zawartych w ustawie z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud., budowa to rozumieć oznacza wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, lub nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 pr. bud.). Z kolei roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7 pr. bud.). Natomiast zmianę sposobu użytkowania obiektu należy oceniać przez pryzmat art. 71 ust. 1 pkt 2 pr. bud., w myśl którego pojęcie to oznacza w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Wszystkie prace mieszące się w powyższych definicjach będą kwalifikowane jako zmiana zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 59 ust. 1 u.p.z.p. i wymagały będą uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Anna Kamińska, autorka współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 12.04.2017 r.
 

Anna Kamińska 14.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE