Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jakie działania inwestor musi podjąć w związku z rozbiórką obiektów zabytkowych?

Jakie działania inwestor musi podjąć w związku z rozbiórką obiektów zabytkowych?

30.04.18

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego: W związku z budową drogi konieczne jest wyburzenie obiektów (zabudowania w gospodarstwie: dom, stodoła, piwnica) wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Inwestor składać będzie wniosek o zrid. Jakie działania inwestor musi podjąć w związku z rozbiórką obiektów zabytkowych? 

articleImage: Jakie działania inwestor musi podjąć w związku z rozbiórką obiektów zabytkowych? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Realizacja inwestycji drogowej pociągającej za sobą konieczność wyburzenia obiektów budowlanych (zabudowania w gospodarstwie: dom, stodoła, piwnica) wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków, wiąże się na gruncie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - dalej u.z.r.i.d. z obowiązkiem uzyskania przez inwestora opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków co stanowi realizację ustawowego wymogu dotyczącego elementów wniosku składanego na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. f u.z.r.i.d. Opinia ta zastępuje uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami.

Uzasadnienie:
Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – dalej u.z.r.i.d. wprowadza specjalne uproszczenia procedury realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ustawa ta zawiera własne uregulowania, stanowiące lex specialis w stosunku do przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane - dalej pr.bud., ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy innych ustaw, do których odwołuje się tylko w razie potrzeby w określonym zakresie.

Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. f u.z.r.i.d., wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności opinie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów. Właściwy organ wydaje opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8 art. 11d u.z.r.i.d., na wniosek właściwego zarządcy drogi, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. Opinie, o których tu mowa zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami (art. 11d ust. 3 u.z.r.i.d.). W konsekwencji opinia, o której mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8 lit.f u.z.r.i.d. zastępuje zarówno pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (art. 39 ust. 1 pr.bud.), jak i uzgodnienie robót budowlanych przy obiektach budowlanych nie wpisanych do rejestru zabytków, ale ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 39 ust. 3 pr.bud.).

Reasumując projekt inwestycji drogowej, która wymaga dla swojej realizacji wyburzenie obiektów (zabudowania w gospodarstwie: dom, stodoła, piwnica) wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków, wiąże się z na gruncie u.z.r.i.d., z obowiązkiem uzyskania przez inwestora opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków co stanowi realizację ustawowego wymogu dotyczącego elementów wniosku składanego na podstawie art. 11d ust. 1 u.z.r.i.d. i odpowiada warunkowi z pkt 8 tego przepisu w zw. z art. 36 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 39 ust. 1 pr.bud. 

Witold Prochera 30.04.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE