Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Nieprzekraczalna linia zabudowy

Nieprzekraczalna linia zabudowy

07.07.08

W decyzji o warunkach zabudowy dla terenu na obrzeżu dużego miasta wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy. Czy inwestor może przekroczyć ta linię wykuszem nadwieszonym bez podparcia na gruncie?

articleImage: Nieprzekraczalna linia zabudowy fot. Thinkstock


Jeśli tak, to jak bardzo może być ten wykusz nadwieszony i jaka jest minimalna dopuszczalna wysokość od gruntu do spodu wykusza?

Nieprzekraczalna linia zabudowy przebiega przez działki i w decyzji o warunkach zabudowy nie ma żadnej informacji o wykuszach, balkonach itp. Sąsiedni budynek przekracza linię zabudowy wykuszem podpartym dwoma słupami o około 1 m.

Odpowiedź

 

Możliwość naruszenia nieprzekraczalnej linii zabudowy przez wykusz budynku powinna wynikać z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a jeżeli decyzja na ten temat milczy, przekroczenie takiej linii nie jest dopuszczalne.

Uzasadnienie

Linia zabudowy jest to odległość, w jakiej od granicy działki lub (częściej) drogi, można zbudować budynek. Obowiązujące linie zabudowy, dokładnie określają, w którym miejscu musi znaleźć się ściana budynku i wyznaczane są w miejscach istotnych urbanistycznie. Nieprzekraczalna linia zabudowy z kolei, oznacza, że budynki nie mogą być poza tą linią zlokalizowane [por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2000 r., sygn. SA/Sz 41/99]. Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznacza zatem usytuowanie ściany zewnętrznej budynku (lica budynku) w określony sposób. Lico budynku to elewacja frontowa wraz z wszystkimi elementami. Jeżeli ani z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani z decyzji o warunkach zabudowy nie wynika, że owa linia może zostać przekroczona przez części dodatkowe lub drugorzędne budynku, jak balkony, schody zewnętrzne, wykusze itp., to należy stwierdzić, że usytuowanie takich elementów poza nieprzekraczalną linią zabudowy nie jest dopuszczalne.

Przejdź do strony artykułu: « »
Łukasz Smaga 07.07.08
Skomentowano 4 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Piotr Wyrostek IP: 78.10.* 13-03-2018
  W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) § 293. pkt 2. Ustawodawca dopuszcza usytuowanie na ścianach frontowych niektórych elementów konstrukcji: „Daszki, balkony oraz stałe i ruchome osłony przeciwsłoneczne mogą być umieszczane na wysokości co najmniej 2,4 m nad poziomem chodnika, z pozostawieniem nieosłoniętego pasma ruchu od strony jezdni o szerokości co najmniej 1 m.
  Piszę o tym ponieważ miałem taką sytuację, że Pani w Starostwie nie wydala mi pozwolenia na budowę, ponieważ uważała, że projektowanym balkonem przekroczyłem linię zabudowy. Niesyty musiałem usunąć balkon.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • J.L. IP: 83.14.* 03-04-2013
  W przypadku decyzji lokalizacyjnych nie stosuje się przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie....

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Władysław Woźniak IP: 193.46.* 15-05-2012
  Uwagi do tekstu pt. Nieprzekraczalna linia zabudowy

  Odniesienie do przepisów:

   Zabudowa jest określana za pomocą wymiarów (długości, szerokości) oraz powierzchni zabudowy (por. § 5 rozporządzenia MI z 26.08.2003 r. ws. sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)).

   Zasady obliczeń powierzchni zabudowy określa PN-ISO 9836 - Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych:
  5.1.2 Powierzchnia zabudowy
  5.1.2.1 Przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym.
  5.1.2.2 Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.
  Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
  - powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu;
  - powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
  - powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy).

  Uwagi do zamieszczonego tekstu:

  1. Linia zabudowy określa linię, do której winna przylegać zabudowa (obowiązująca), albo linię, której zabudowa nie może przekroczyć, ale może do niej przylegać (nieprzekraczalna).
  2. Linię zabudowy ustala się od strony drogi ( por. § 4 ust. 3 rozporządzenia), więc rozważania na temat odległości od strony sąsiedniej działki budowlanej (§12 rozporządzenia MI z 12.04.2012 ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) nie mają tu żadnego odniesienia.
  3. Gdyby sporządzający warunki zabudowy miał zamiar ograniczyć lub dookreślić ilości bądź wymiary elementów drugorzędnych, skorzystałby z możliwości ustaleń zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia i takie ustalenia znalazłyby się w decyzji. Nie można przyjąć, że elementy drugorzędne będą decydowały o kształtowaniu pierzei ulicy, bo to spowoduje lokalizowanie ścian elewacji frontowej w zależności np. od wysięgu dachu (nb. z rynną, czy bez?) czy ilości schodów, a więc niezależnie od ścian budynków sąsiednich, które przecież kształtują pierzeję ulicy (drogi). Ściany sąsiednich budynków byłyby wtedy sytuowane w zależności od zaprojektowanych wysięgów elementówa drugorzędnych Stałoby to w jawnej sprzeczności z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który zobowiązuje do uwzględniania w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zwłaszcza wymagań ładu przestrzennego.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • mb IP: 83.22.* 05-10-2016
   Brawo!

   madra odpowiedz na glupi artykul…!!

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE