Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » NSA: malowanie miejsc parkingowych to nie prace budowlane

NSA: malowanie miejsc parkingowych to nie prace budowlane

11.06.18

Wydzielenie nowych miejsc postojowych na utwardzonym parkingu i oznaczenie ich farbą nie stanowi robót budowlanych. Inwestor nie potrzebuje zatem pozwolenia na ich realizację. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

articleImage: NSA: malowanie miejsc parkingowych to nie prace budowlane fot. Thinkstock

Sprawa, którą zajmował się NSA dotyczyła spółki, której prezydent Poznania odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowy parkingu dla klientów. Z dokumentacji budowlanej wynikało jednak, że chodzi o wyznaczenie miejsc postojowych na już utwardzonym parkingu. Inwestor jednak upierał się, że prace, które chce podjąć  wymagają pozwolenia, bo rozebrał kostkę brukową. Ani wojewoda, ani sądy administracyjne nie przyznały mu jednak racji.

Decyzja uchylona nie po myśli inwestora

Wojewoda do którego odwołał się inwestor, uchylił decyzję prezydenta. Nie uznał jednak, że wskazane we wniosku pracy kwalifikują się jako roboty budowlane. Wojewoda podkreślił, że projekt przewidywał jedynie wyznaczenie farbą miejsc parkingowych. Inwestor nie musiał się zatem starać o pozwolenie na ich realizację. W tym przypadku wskazane było rozważanie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Tymczasem urzędnicy nie wyjaśnili w porozumieniu z inwestorem tej kwestii, przesądzając tym samym przedwcześnie o charakterze zamierzenia budowlanego i ostatecznej ocenie przedmiotu sprawy. Dlatego zdanie wojewody zaskarżona decyzja została zatem wydana z naruszeniem art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 kodeksu postępowania administracyjnego*, co z kolei uzasadniało jej wyeliminowanie z obrotu prawnego. Organy administracji bowiem również z urzędu podejmują czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny obywateli (art. 7 k.p.a). W tym celu mogą zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy (art. 77 § 1) i swobodnie ocenić, czy dana okoliczność została udowodniona (art. 80 k.p.a.). Inwestor nie zgodził się z tą decyzją i wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

LEX Budownictwo >>


Poznański sąd skupił się na kwestii czy prace objęte wnioskiem spółki stanowią roboty budowlany. I tak jak wojewoda uznał, że wyznaczenie miejsc postojowych i oznaczenie ich za pomocą farby nie stanowi budowy, ani tym bardziej przebudowy, montażu, remontu albo rozbiórki. Wskazał, że spółka nie chciała wybudować żadnych obiektów kubaturowych, zmienić zakresu terenu utwardzonego czy zieleni, nie przewidywała też zmian w uzbrojeniu terenu.  Prace zamierzone przez inwestora nie były więc objęte art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego*, wobec czego na ich wykonanie nie było wymagane pozwolenie na budowę. Zauważył, że inwestycja mogła stanowić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, ale kwestia ta nie podlegała badaniu w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę.

Nie było zmiany parametrów użytkowych i technicznych

Spółka zaskarżyła wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zarzuciła WSA, naruszenie art. 3 pkt. 7 prawa budowlanego. Definiuje on, roboty budowlane jako budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Tymczasem przyjęcie, że prace objęte wnioskiem inwestora nie stanowiły robót budowlanych, miało wpływ na wynik sprawy. NSA jednak oddalił skargę kasacyjną spółki. Przypomniał, że przebudowa to takie roboty budowlane, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem parametrów charakterystycznych np. kubatury czy powierzchni zabudowy. Z kolei prace remontowe zmierzają do odtworzenia stanu pierwotnego. W tej sprawie zaś inwestor chciał jedynie wydzielić na istniejącym parkingu nowe miejsca postojowe, zmieniając organizację ruchu na obiekcie, i przemalowując powierzchnię. Skoro niezmienne pozostały obszar parkingu oraz uzbrojenie terenu, wojewódzki sąd słusznie nie uznał projektowanych prac za roboty budowalne i nie zakwalifikował ich jako remont lub przebudowę. Bez znaczenia dla sprawy był natomiast fakt, iż inwestor rozebrał nawierzchnię parkingu, gdyż przedmiotem postępowania była tylko ocena prac wskazanych w projekcie budowlanym.

Wyrok NSA w Warszawie z 20 lutego 2018 r. II OSK 1034/16.

Więcej o wymaganiach dla miejsc postojowych, zarówno dla samochdów osobowych jak i ciężarowych można przeczytać w komentarzu Marty Sługockiej w SIP LEX*.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.
 

Marek Sondej 11.06.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE