Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » OZE: sprawdź etapy procesu inwestycyjnego

OZE: sprawdź etapy procesu inwestycyjnego

10.07.17

Przygotowanie projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki odnawialnej do budowy poprzez doprowadzenie ich do ostatecznego pozwolenia na budowę, następnie budowa i oddanie do eksploatacji to bardzo złożony i czasochłonny proces inwestycyjny, który charakteryzuje się wieloetapowością i obarczony jest szeregiem ryzyk - wskazuje Bogna Czajka-Marchlewicz, ekspert programu Serwis Budowlany.

articleImage: OZE: sprawdź etapy procesu inwestycyjnego fot. Thinkstock

Składa się na niego ciąg czynności faktycznych i formalno-prawych. Zabezpieczenie sprawnego przebiegu tego procesu wiąże się z koniecznością podjęcia działań z zakresu wielu regulacji prawnych. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie głównych zagadnień prawnych związanych z poszczególnymi etapami realizacji farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych.

Przygotowanie inwestycji
Zważywszy na zaangażowanie ogromnych środków finansowych oraz długi czas realizacji tego rodzaju inwestycji, etap ich przygotowania staje się jednym z najistotniejszych. Jest to moment, w którym badaniom i szczegółowej analizie poddaje się możliwości zrealizowania danej inwestycji w określonym miejscu, uwarunkowania i wszelkie ryzyka związane z tym przedsięwzięciem.

Pierwszym krokiem winno być znalezienie terenu, na którym możliwe będzie zrealizowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Etap ten obejmuje szereg czynności sprawdzających dany teren pod kątem zarówno uwarunkowań technicznych, jak i formalnych. Na tym etapie w szczególności należy wziąć pod uwagę aspekty dotycząc lokalizacji przedsięwzięcia, dokonując jej analizy pod kątem możliwości terenowych, uwarunkowań środowiskowych, czy uzyskania warunków przyłączenia planowanej instalacji do sieci energetycznej.

W tym zakresie należy w szczególności zbadać, czy istnieją realne możliwości przyłączenia farmy wiatrowej lub fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej (odległość inwestycji od GPZ operatora, moc transformatorów, przepustowość linii). Dostępność mediów jest jednym z kluczowych elementów branych pod uwagę przy wyborze lokalizacji inwestycji z zakresu energetyki, albowiem bezpośrednio i znacząco wpływa na koszt całej inwestycji. Budowa infrastruktury technicznej wiąże się z dużymi kosztami, co może spowodować, że inwestycja z punktu widzenia biznesowego stanie się nieopłacalna. Ważną kwestią są warunki, na jakich można dokonać podłączenia do danej sieci, o czym będzie mowa w dalszej części tekstu.

Kolejną ważną kwestią jest zbadanie możliwości dojazdu do nieruchomości i dowozu elementów farmy (w przypadku farm wiatrowych mających charakter obiektów ponadgabarytowych). Informacje dotyczące układu komunikacyjnego powinny wynikać z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Na tym etapie należy sprawdzić, na jakich warunkach możliwe będzie skomunikowanie nieruchomości z siecią drogową. Jest to tym bardziej istotne, że zgodnie z ustawą z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane decyzja o pozwoleniu na budowę może zostać wydana jedynie w przypadku, gdy działka gruntu, na której inwestor planuje budowę, ma dostęp do drogi publicznej, przy czym może to być dostęp bezpośredni, dostęp przez drogę wewnętrzną lub zapewniony poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, która umożliwi dostęp do drogi publicznej. Posiadanie dostępu do drogi publicznej będzie musiało zostać przez inwestora wykazane w momencie składania wniosku o pozwolenia na budowę.

Pozostałe aspekty, które winny podlegać analizie na etapie poszukiwania nieruchomości odpowiedniej pod inwestycję, to czy lokalizacja posiada stabilne warunki geologiczne; czy, a jeżeli tak, to gdzie w sąsiedztwie inwestycji znajdują się tereny zabudowane (lub planowane do zabudowy); czy, a jeżeli tak, to gdzie na obszarze planowanej realizacji inwestycji znajdują się linie różnych napięć, ropociągi i gazociągi, rodzaje dróg lub tory kolejowe, strefy ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, od których zgodnie z obowiązującymi przepisami lub dobrymi praktykami obiekty z zakresu energetyki powinny zachować bezpieczną odległość; czy istnieją inne czynniki mogące mieć negatywny wpływ na realizację inwestycji.

Jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe kluczowe znaczenie na tym etapie ma przeprowadzenie analizy wietrzności, polegającej na sprawdzeniu przy użyciu specjalistycznego sprzętu pomiarowego i komputerowego przydatności lokalizacji pod inwestycje wiatrowe. Już na tym etapie może się zatem pojawić konieczność zainicjowania procedur z zakresu prawa budowlanego w związku z posadowieniem masztów pomiarowych. W przypadku elektrowni fotowoltaicznych przeprowadza się analizę nasłonecznienia-audyt energetyczny. Podczas jej przeprowadzania bada się liczbę dni słonecznych na danym terenie, kąt padania promieni słonecznych, przeszkody terenowe zwiększające zacienienie.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE