Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Powierzchnia schodów nie powinna być liczona do powierzchni użytkowej

Powierzchnia schodów nie powinna być liczona do powierzchni użytkowej

27.12.13

 Czy w budynku jednorodzinnym (jeden lokal mieszkalny) powierzchnię schodów prowadzących na kolejną kondygnację użytkową należy wliczyć do powierzchni użytkowej?

articleImage: Powierzchnia schodów nie powinna być liczona do powierzchni użytkowej fot. Thinkstock


Czy w tej sytuacji można ją np. wliczyć do powierzchni użytkowej pomieszczenia, z którego te schody się zaczynają - chodzi o to żeby ująć tą powierzchnię w zestawieniu pomieszczeń (schody nie są pomieszczeniem)?


Odpowiedź


Powszechnie obowiązujące przepisy o charakterze budowlanym lub techniczno – budowlanym, w tym w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t., nie formułują definicji powierzchni użytkowej budynku.


Przepisy r.w.t. odnoszą się jedynie do pojęcia "powierzchni wewnętrznej budynku", która stanowi, że należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzoną po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na tych kondygnacjach, a także z powiększeniem o powierzchnię antresoli. W kontekście tej definicji (nie odnoszącej się co prawda do funkcji użytkowej) schody nie powinny być wliczane do powierzchni wewnętrznej, a tym samym do powierzchni użytkowej również.


Definicję powierzchni użytkowej zawiera np. art. 1a ust. 1 pkt 5 u.p.o.l., zgodnie z którym jako powierzchnię użytkową budynku należy rozumieć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Obie powyższe definicje pozwalają na stwierdzenie, że powierzchnia schodów prowadząca na kolejną kondygnację nie powinna być wliczana do powierzchni użytkowej przedmiotowego budynku jednorodzinnego.


 

Skomentowano 2 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • R.G. IP: 83.10.* 30-12-2013
  kolega piszący zapomniał o OBOWIĄZKOWEJ I obowiązującej normie dot powierzchni.....;)
  PN-ISO 9836 PRZYTOCZONA W w rozporządzeniu z dnia 25.04.2012 r. DOT ZAKRESU I FORMY PROJ.....

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • Karol Kozłowski 22-01-2014
   Poniżej publikuję wyjaśnienie Autora tekstu:

   Norma, na którą powołuje się Autor komentarza do udzielonej odpowiedzi tj. norma PN-ISO 9836 w istocie została przytoczona w treści rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) – dalej r.p.b. Norma ta została wskazana w Załączniku do r.p.b. w kontekście interpretacji § 8 ust. 2 pkt 9 r.p.b., który odnosi się do określania powierzchni zabudowy, o której mowa w pkt 4 tego przepisu, dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do r.p.b. A zatem – jak wynika z treści rozporządzenia – w zakresie prawnie obowiązującym norma ta powinna mieć zastosowanie do określania powierzchni zabudowy. Definicje podane w treści pierwotnie udzielonej odpowiedzi (wynikające z ewidentnie „obowiązującego” przepisu prawa powszechnego) dotyczą powierzchni użytkowej, nie powierzchni zabudowy. Brak jest podstaw prawnych, by wywodzić, że zawarte w ww. normie wytyczne dotyczące obliczania powierzchni użytkowej miały charakter „obowiązujący” w zakresie sformułowania definicji powierzchni użytkowej, tak jak wynika z sugestii autora komentarza. Biorąc zatem pod uwagę fakt, że opracowanie zawarte w odpowiedzi dotyczy stanu prawnego, nie zaś interpretacji technicznej postanowień normy, która sama w sobie nie stanowi przepisu prawa i może być stosowana jedynie w kontekście powierzchni zabudowy (co wynika z treści załącznika), stwierdzić należy, że wykładnia normy technicznej i zakresu, którego dotyczy nie leży w sferze analizy prawnej, podobnie jak co do zasady analiza postanowień i wytycznych zawartych w normach. Przepisy odnoszące się do analizowanego pojęcia tj. powierzchni użytkowej nie pozwalają na bezpośrednie zastosowanie powołanej normy (brak odniesienia do powołanej normy). Niestety jest to w praktyce nagminnie powtarzający się problem w zakresie kolizji interpretacji norm technicznych z wykładnią przepisów prawa, wynikający w większości przypadków z wewnętrznej niespójności rozwiązań ustawowych i mglistego – w kontekście przepisów prawa – systemu norm. Niemniej jednak, w analizowanym przypadku odpowiedź dotycząca stanu prawnego nie ulega zmianie, mimo kontrowersji na tle treści normy, która powołanej w załączniku do r.p.b. Po raz kolejny należy w tym miejscu zaznaczyć, że normy nie stanowią obowiązujących przepisów prawa (a zatem nie są i nie powinny być przedmiotem analizy prawnej), lecz wytyczne do ich stosowania poprzez odpowiednie odniesienie i to jedynie w zakresie, w jakim wskazuje to dany przepis prawa.
   Jakub Mazurkiewicz

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE