Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Projekt: zmiany w administracji organizującej proces inwestycyjno-budowlany

Projekt: zmiany w administracji organizującej proces inwestycyjno-budowlany

05.09.17

Na etapie konsultacji publicznych znajduje się projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego, stanowiący element reformy procesu inwestycyjno-budowlanego, która dokona się z chwilą wejścia w życie projektowanego kodeksu urbanistyczno-budowlanego.  

articleImage: Projekt: zmiany w administracji organizującej proces inwestycyjno-budowlany fot. Thinkstock

Struktura organów w sprawach budowlanych
Zachowany zostanie dotychczasowy podział organów administracji publicznej właściwych w sprawach budowlanych na organy, których działalność związana jest z etapem rozpoczynania realizacji inwestycji (organy administracji inwestycyjnej) oraz organy nadzoru budowlanego. Organami administracji inwestycyjnej I instancji (dotychczas administracji architektoniczno-budowlanej) będą starosta albo wojewoda oraz minister właściwy do spraw gospodarowania przestrzenią i mieszkalnictwa, jako organ odwoławczy. Z kolei organami nadzoru budowlanego będą tak jak dotychczas, powiatowy, wojewódzki i główny inspektor nadzoru budowlanego.

Kompetencje organów administracji inwestycyjnej
W związku z tym, że w projektowanym kodeksie urbanistyczno-budowlanym zakres obowiązków organów administracji inwestycyjnej został znacząco poszerzony, odpowiednio w projekcie ustawy zastrzeżono dla nich m.in. właściwość w prowadzeniu postępowań w sprawach: zgody inwestycyjnej, jako instytucji organizującej cały proces inwestycyjny, podziałów nieruchomości oraz scalenia i ponownego podziału nieruchomości, w sprawach wywłaszczeń oraz ustanawiania publicznych ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości i odszkodowań z tym związanych, jak też zwrotów nieruchomości.

Zmiany w nadzorze budowlanym
Po wejściu z życie ustawy, to nie starosta (wojewoda) będzie właściwy do powołania i odwołania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a tylko wojewódzki inspektor za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowalnego, po zasięgnięciu opinii starosty. Podobnie, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego zostanie powołany przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowalnego, po zasięgnięciu opinii wojewody.

Dodatkowe uprawnienia organów nadzoru budowlanego
Realizację obowiązków nałożonych na nadzór budowalny przez kodeks urbanistyczno-budowlany ułatwić ma możliwość zwrócenia się przez inspektora do miejscowego komendanta Policji o zapewnienie jemu lub osobie działającej z jego upoważnienia, pomocy w trakcie czynności kontrolnych. Dodatkowo organy nadzoru będą miały możliwość wzywania do osobistego udziału w czynnościach kontrolnych, a także do złożenia zeznań w charakterze świadka, jeżeli będzie to niezbędne dla przeprowadzenia kontroli.

Źródło: rcl.gov.pl, stan z 5.09.2017 r.

Marek Sondej 05.09.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE