Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Rząd chce przyspieszyć realizację inwestycji budowlanych

Rząd chce przyspieszyć realizację inwestycji budowlanych

10.10.17

Obszary zorganizowanego inwestowania i szereg zmian o charakterze punktowym, zakłada projekt ustawy inwestycyjnej. Celem przepisów jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

articleImage: Rząd chce przyspieszyć realizację inwestycji budowlanych fot. Thinkstock

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które jest odpowiedzialne za projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego, podkreśla że większość zmian dedykowana jest całemu rynkowi budowlanemu. Natomiast w sposób szczególny skorzystają z nich inwestorzy realizujący inwestycje na gruntach Krajowego Zasobu Nieruchomości.

"Potrzeba wprowadzenia projektowanych rozwiązań wynika z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć wraz ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa inwestycyjnego" - wskazują projektodawcy.

W toku prac nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym uznano, że korzystne będzie zaproponowanie z wyprzedzeniem zmian w obowiązujących regulacjach prawnych, uzupełniających je o nową instytucję prawną oraz wprowadzających punktowe zmiany w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Nowa instytucja prawna - obszary zorganizowanego inwestowania
Resort ocenia, że obszary zorganizowanego inwestowania stanowią instrument integracji wykonywania wielu przedsięwzięć inwestycyjnych na danym terenie, umożliwiając skoordynowane projektowanie i realizację inwestycji. Podstawowymi elementami OZI mają być plan regulacyjny, umowa urbanistyczna oraz zintegrowane pozwolenie na budowę.

Plan regulacyjny ma stanowić akt planistyczny, w ramach którego wiodącą rolę w opracowaniu i procedowaniu będzie mógł odgrywać inwestor albo Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, przygotowujący w ten sposób działki budowlane pod inwestycje. Plan będzie mógł zostać uchwalony wbrew ustaleniom planu miejscowego oraz studium. Natomiast umowa urbanistyczna ma określać ramy finansowe i wykonawcze inwestowania oraz (fakultatywnie) obowiązki poszczególnych inwestorów związane z realizacją inwestycji celu publicznego. Trzecim podstawowym elementem OZI ma być zintegrowane pozwolenie na budowę, wydawane przez wojewodę, które wzorem specustaw inwestycyjnych ma zawierać wszystkie rozstrzygnięcia niezbędne do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. 

Zmiany o charakterze punktowym
Resort budownictwa wskazuje, że projekt uwzględnia szereg zmian o charakterze punktowym, likwidujących bariery inwestowania. Przepisy zakładają zmiany proceduralne dotyczące decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę. Zmiany mają też objąć sposób ustalania stron postępowania i ich danych oraz ograniczą możliwość wzruszania ostatecznych decyzji.

"W zakresie warunków zabudowy doprecyzowane zostaną kryteria ich wydawania, co korzystnie wpłynie na czas oczekiwania na uzyskanie decyzji. Planowane są również zmiany w zakresie geodezji i kartografii, które pozwolą na uproszczenie i przyspieszenie wykonywania prac geodezyjnych w szczególności związanych z procesem budowlanym. Wykonany zostanie ponadto pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia sporządzania w planowaniu przestrzennym zbiorów danych przestrzennych" - czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Resort zapewnia, że proponowane zmiany oparte są w całości na doświadczeniach w pracy nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i pozostają z nim spójne.

Wejście w życie przepisów
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego jest na etapie konsultacji publicznych i uzgodnień resortowych. Przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji

 

Dorian Lesner 10.10.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE