Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » WSA: postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw do spadku ustala krąg stron postępowania administracyjnego

WSA: postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw do spadku ustala krąg stron postępowania administracyjnego

05.04.17

Istnienie w obrocie prawnym postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku podważa zasadność zawieszenia postępowania administracyjnego. Tak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 20.09.2016, VIII SA/Wa 514/16. 

articleImage: WSA: postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw do spadku ustala krąg stron postępowania administracyjnego fot. Thinkstock

PINB w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie obiektu gospodarczego z gołębnikiem nakazał Henrykowi M. (dane zmienione) wykonanie: trzech egzemplarzy projektu budowlanego powykonawczego wraz z oceną stanu technicznego obiektu gospodarczego z gołębnikiem, przedstawienie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zaświadczenia o zgodności obiektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. WINB na skutek wniesionego zażalenia stwierdził o jego niedopuszczalności, ale wskazał organowi I instancji na konieczność wystąpienia do Sądu Rejonowego o przekazanie informacji, który ze spadkobierców po zmarłych Aldonie M., Andrzeju M., Barbarze M. i Henryku M. jest właścicielem działki objętej postępowaniem. Sąd Rejonowy poinformował organ, że w I Wydziale Cywilnym zarejestrowana jest sprawa o stwierdzenie nabycia spadku, nie zarejestrowano natomiast sprawy o podział spadku po wskazanych spadkodawcach. PINB, otrzymawszy tę informację, działając na podstawie art. 97 § 2 pkt 4 k.p.a. orzekł o zawieszeniu postępowania w sprawie obiektu gospodarczego z gołębnikiem do czasu rozpatrzenia spraw spadkowych związanych z orzeczeniem właścicieli do części działki.

Na to postanowienie zażalenie złożył Zygmunt C. Zarzucił organowi I instancji, że jako podstawę zawieszenia postępowania wskazał art. 97 § 2 pkt 4 k.p.a. (taki przepis nie istnieje). WINB uchylił zaskarżone postanowienie w całości i na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 w związku z art. 144 k.p.a. orzekł o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie obiektu gospodarczego z gołębnikiem, do czasu zakończenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Wyjaśnił przy tym, że z uwagi na błędną podstawę prawną wskazaną w zaskarżonym postanowieniu PINB należało je uchylić w całości i orzec co do istoty sprawy. Powyższe uchybienie nie powodowało jednak konieczności przekazywania sprawy do ponownego rozpatrzenia. WINB wyjaśnił również, że organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Takim zagadnieniem niewątpliwie jest konieczność ustalenia aktualnego właściciela działki, ponieważ w sytuacji, gdy nie są ustalone wszystkie strony postępowania, nie jest możliwe nałożenie jakichkolwiek obowiązków czy nakazów z uwagi na brak podmiotu, który może być zobowiązany do ich wykonania.

Zygmunt C. skierował do WSA skargę wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zalecenie organowi odwoławczemu kontynuowania postępowania. Wyjaśnił, że zaskarżonym postanowieniem WINB zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie z powodu braku prawomocnego zakończenia postępowania spadkowego, tymczasem postępowanie to zakończyło się, a krąg stron został ustalony w postaci dziewięciorga spadkobierców. Jako dowód Zygmunt C. dołączył kserokopię prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku po Aldonie M., Andrzeju M., Barbarze M. i Henryku M.

WSA w Warszawie stwierdził zasadność skargi. Uznał, że zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie nie było zasadne. Nie zaistniał bowiem związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. Stan prawny nieruchomości został uregulowany wspomnianym postanowieniem Sądu Rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku. Za strony postępowania winni zostać zatem uznani spadkobiercy po zmarłych. W ocenie Sądu organ odwoławczy nie zapoznał się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Pominął bowiem okoliczność, że w sprawie wydane zostało postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Istnienie w obrocie prawnym postanowienia w tym zakresie podważa natomiast zasadność zawieszenia postępowania administracyjnego z tej przyczyny.

Sąd stwierdził również, że WINB nieprawidłowo podjął postanowienie kasacyjne wskazując w postanowieniu PINB błędną podstawę prawną rozstrzygnięcia (art. 97 § 2 k.p.a. w sentencji decyzji i art. 97 ust. 1 § 4 w uzasadnieniu decyzji zamiast art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.). W ocenie Sądu błędne oznaczenie w postanowieniu paragrafu i punktu przepisu art. 97 k.p.a. powinno skutkować przyjęciem, iż doszło do omyłki pisarskiej.

Mając powyższe na uwadze Sąd uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie PINB.

Orzeczenie jest prawomocne.

Sygnatura akt: VIII SA/Wa 514/16

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl, stan z 5.04.2017 r.

Sara Oziemska 05.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE