Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Wygaśnięcie pozwolenia wymaga wydania odrębnej decyzji

Wygaśnięcie pozwolenia wymaga wydania odrębnej decyzji

24.11.17

Wygaśnięcie pozwolenia wymaga wydania odrębnej decyzji, której celem jest potwierdzenie zaistnienia skutków prawnych wynikających z art. 37 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane.  

articleImage: Wygaśnięcie pozwolenia wymaga wydania odrębnej decyzji fot. Thinkstock

Pytania:
Jaki przepis prawa nakłada na starostę obowiązek prowadzenia postępowania z urzędu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie art. 37 ustawy - Prawo budowlane?

Rocznie starosta wydaje kilkaset decyzji o pozwoleniu na budowę.

Czy po upływie trzech lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, starosta powinien z urzędu przeglądać akta sprawy i wszczynać postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia, jeśli np. w aktach sprawy brak jest informacji o wydanym dzienniku budowy?

Starosta nie posiada w swoich aktach zawiadomienia o rozpoczęciu robót, czy ma występować do nadzoru budowlanego o taką informację?

Czy starosta powinien śledzić los swoich decyzji?

Jest zrozumiałym, że starosta bada czy decyzja jest ważna w momencie prowadzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji lub przeniesienia pozwolenia.

Jednak jeśli nie ma takiego postępowania to czy z urzędu powinien prowadzić postępowanie w sprawie wygaśnięcia pozwolenia?

Jeśli tak, to jaka jest tego podstawa prawna?

Odpowiedź:
Stanowisko doktryny i orzecznictwa nie jest w tej kwestii jednolite. Przeważa jednak pogląd, zgodnie z którym wygaśnięcie pozwolenia wymaga wydania odrębnej decyzji, której celem jest potwierdzenie zaistnienia skutków prawnych wynikających z art. 37 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud.

Uzasadnienie:
Konkretnym uzasadnieniem (wskazanym przepisem prawa) dla tego zagadnienia jest w opinii autora art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., zgodnie z którym organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśniecie, jeżeli decyzja: 1) stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony; 2) została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku. Organ administracji publicznej, o którym mowa w § 1, uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie. Organ stwierdza wygaśnięcie decyzji lub uchyla decyzję na podstawie przepisów § 1 i 2 w drodze decyzji. 

Marta Mackiewicz 24.11.17
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Michał Kędziora 27-11-2017
  No niby tak, jednak Starosta posiada informację od PINBu o dalszych losach tyhc obiektów budowlanych, ponieważ PINB musi go informować o nich zgodnie z Art. 23 ust. 3 pkt. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Tak więc przy założeniu wywiązywania się wszystkich urzędników ze swoich obowiązków, to jest:
  1. Adm. Arch-Bud. przekaże informację do EGiB (ujawniony zostanie np. projektowany budynek)
  2. PINB przekaże informację do EGiB (zostanie wprowadzona informacja o planowanym rozpoczęciu procesu budowlanego)
  2.a. Geodeta odda operat techniczny z wytyczenia
  3. Adm. Arch-Bud. mając dostęp do bazy EGiB może sprawdzić czy decyzja została wykonana czy nie i wszcząć z urzędu postępowanie w przypadku jej braku.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE