Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – ostatni krok w przekształceniu gruntu rolnego

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – ostatni krok w przekształceniu gruntu rolnego

28.04.14

Procedura przekształcenia gruntu rolnego na cele inne niż rolnicze odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym etapem jest zmiana przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze, drugim wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Pozytywne zakończenie przedmiotowych etapów, warunkuje możliwość ubiegania się przez inwestorów o wydanie pozwolenia na budowę.

articleImage: Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – ostatni krok w przekształceniu gruntu rolnego fot. Thinkstock


Przeczytaj też: Zmiana miejscowego planu pierwszym krokiem do zmiany przeznaczanie gruntów rolnych

Drugim etapem procedury przekształcenia gruntu rolnego na cele inne niż rolnicze jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, przez co należy rozumieć, co do zasady, rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntu. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 1995 roku sygn. II SA 661/94 wyłączenie gruntów rolnych z produkcji polegać może również na zaniechaniu ich dotychczasowego wykorzystania.

Natomiast, nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno – spożywczemu, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat.

Należy zaznaczyć, że rozpoczęcie nierolniczego użytkowania gruntu jest działaniem faktycznym, które wywołuje skutki prawne w postaci formalnego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, przy czym możliwość przystąpienia do użytkowania gruntu innego niż rolniczego może być uzależniona od obowiązku uzyskania stosownej decyzji administracyjnej zezwalającej na takie wyłączenie.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205, z późn. zm.) nakłada obowiązek uzyskania decyzji administracyjnej od określonej kategorii gruntów, które ze względu na swoją klasę bonitacyjną lub pochodzenie są najbardziej wartościowe z punktu widzenia potencjalnej produkcji rolnej .

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205, z późn. zm.) wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2-10 , oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne, może nastąpić, tylko i wyłączniepo wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

W celu uzyskania przedmiotowej decyzji, należy złożyć do starostwa właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Do takiego wniosku należy dołączyć m.in.:
• decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.).

W przypadku, gdy nie ma takiego wymogu, tj. gdy dla gruntów, na których ma być realizowana inwestycja, uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, należy przedłożyć wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy obejmującego dany teren,
bądź informację o terenie wydaną przez właściwy urząd gminy;
• dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością (np.: umowa sprzedaży, umowa darowizny, skrócony odpis księgi wieczystej);
• plan zagospodarowania działki obejmujący całe zamierzenie budowlane
z uwzględnieniem elementów, o których mowa w przepisach art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409,
z późn. zm.) , z rozliczeniem powierzchni inwestycji w klasach i użytkach;
• w przypadku ubiegania się o obniżenie należności za wyłączenie gruntu rolnego
z produkcji - dokument określający wartość rynkową objętego inwestycją gruntu
(np.: opinia rzeczoznawcy według cen rynkowych lub umowa zbycia gruntów).
Obok właściciela, o wyłączenie z produkcji rolnej może ubiegać się również posiadacz samoistny, zarządca lub użytkownik, użytkownik wieczysty oraz dzierżawca nieruchomości.


Przejdź do strony artykułu: « »
Hanna Wolska 28.04.14
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE