Strona główna » Wiedza » Aktualności » Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane oraz terminowego usuwania wad i usterek

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane oraz terminowego usuwania wad i usterek

09.07.07
Strony umowy o roboty budowlane zabezpieczają prawidłowe wykonanie tej umowy oraz zapewniają naprawienie ewentualnych szkód i usunięcie usterek poprzez zamieszczenie w treści umowy stosownych klauzul. Przy czym ze względu na charakter wzajemnych świadczeń inne zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy stosują na swoją rzecz inwestorzy, a inne wykonawcy robót.
articleImage: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane oraz terminowego usuwania wad i usterek fot. Thinkstock


Komentarz praktyczny pochodzi z programu Serwis Budowlany.

Warto podkreślić, że aby maksymalnie zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w realizacji umowy przez którąkolwiek ze stron, w pierwszej kolejności należy w umowie szczegółowo i wyczerpująco określić poszczególne obowiązki spoczywające na stronach, m.in.:
- wyszczególnić poszczególne obowiązki spoczywające na stronach,
- sprecyzować zakres robót jakie mają być zrealizowane na poszczególnych etapach inwestycji i wskazać terminy realizacji tych etapów,
- wskazać jakie usługi zewnętrzne w ramach realizacji robót są obowiązane zapewniać poszczególne strony i jak strony partycypują w finansowaniu tych usług,
- określić sposób i termin odbioru robót przez inwestora,
- określić zasady, formę i terminy płatności za wykonane prace,
- określić zasady odpowiedzialności wykonawcy za wady, usterki oraz inne nieprawidłowości stwierdzone zarówno w trakcie trwania robót, jak i po dokonaniu ich odbioru przez inwestora.

To tylko przykładowe kwestie, które bezwzględnie powinny zostać określone w umowie o roboty budowlane, katalog ten bowiem będzie się kształtował w zależności od przedmiotu konkretnej umowy i wzajemnych oczekiwań jej stron, należy jednak pamiętać, że wyczerpujące uregulowanie w umowie wzajemnych zobowiązań, nie tylko niejednokrotnie pozwoli zapobiec nieprawidłowemu wykonaniu umowy przez strony, ale również stworzy jasne kryteria, w oparciu o które poszkodowana strona będzie mogła skorzystać z zastrzeżonych na swoją rzecz zabezpieczeń.

Szczególne reguły związane z zabezpieczeniem należytego wykonania uowy przewidują przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.


Zabezpieczenia stosowane przez inwestorów


Inwestorowi przede wszystkim zależy na terminowym i zgodnym z projektem wykonaniu prac budowlanych przez wykonawcę, a w sytuacji, gdy wykonanie nastąpiło nieprawidłowo, na szybkim usunięciu wad i usterek. W przypadku natomiast, gdyby wskutek nieprawidłowego wykonania umowy doszło do odstąpienia od umowy, w interesie inwestora jest szybkie i sprawne odzyskanie uiszczonej przez niego zaliczki. W przeszłości wykonawcy udzielali inwestorom takich gwarancji wystawiając weksle. Obecnie najpopularniejszą formą zabezpieczenia jest gwarancja bankowa. Jest ona instrumentem prawnym pozwalającym uprawnionemu praktycznie natychmiast uzyskać żądaną kwotę oraz zabezpieczającym uprawnionego przed ewentualną niewypłacalnością dłużnika oraz przed koniecznością prowadzenie procesu sądowego w celu uzyskania zapłaty. Za wadę tego typu zabezpieczenia uznać jednak można jego relatywnie wysoki koszt, w związku z czym pozwolić sobie na nie mogą jedynie średni i duzi wykonawcy. Stąd częste w praktyce jest stosowanie podobnej w formie i treści do gwarancji bankowej, a z reguły tańszej gwarancji ubezpieczeniowej. Kolejnym stosowanym przez inwestorów rodzajem zabezpieczenia jest zastrzeżenie prawa zatrzymania części kwoty należnej wykonawcy z każdej faktury. Jest to tzw. kaucja gwarancyjna.

Gwarancja bankowa

Gwarancją bankową można zabezpieczyć zarówno zwrot zaliczki uiszczonej wykonawcy, jak i prawidłowe wykonanie umowy, jak również usuwanie przez wykonawcę wad i usterek, które ujawnią się po odbiorze robót. Gwarancję bankową regulują przepisy ustawy Prawo bankowe

Rozróżnia się dwa podstawowe typy gwarancji bankowych: bezwarunkowa i warunkowa. Gwarancja bezwarunkowa jest płatna na pierwsze żądanie inwestora, bez warunku i jest nieodwoływalna. Inwestor może z niej skorzystać w przypadku jakiegokolwiek niedotrzymania warunków umowy przez wykonawcę, bez potrzeby udowadniania naruszenia przez wykonawcę ciążących na nim zobowiązań. W praktyce strony często rezygnują z tak rygorystycznego zabezpieczenia i do umowy wprowadza się pewne warunki, które określają w jakiej sytuacji inwestor będzie mógł skorzystać z gwarancji. Przykładem takiego warunku może być zastrzeżenie, że stwierdzenie naruszenia warunków umowy przez wykonawcę musi zostać stwierdzone przez niezależną osobę trzecią tzn. powołanego specjalnie w tym celu eksperta albo np. inspektora nadzoru autorskiego lub inwestorskiego, tak aby inwestor wyłącznie sam, arbitralnie nie mógł skierować gwarancji bankowej do wykonania.

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Budowlany
Skomentowano 5 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Jacek Kurzydło IP: 89.64.* 16-03-2018
  Artykuł wyczerpujący. Dziękuję za udostępnienie przemyśleń. Ale jest w tytule : ,,usuwania wad i usterek " . A może powinno być ,, wad istotnych i nieistotnych oraz usuwalnych i nieusuwalnych ”. Pojęcie usterki nie jest definiowane ani w K.c. jak również w przepisach Prawa budowlanego. Usterka - niewielka wada - za WSJP.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • XJ IP: 94.254.* 13-07-2016
  A tu Kancelaria skopiowała Państwa artykuł i opublikowała jako własny http://repelewicz.com/blog/10/jak-zabezpieczyc-nalezyte-wykonanie-umowy-o-roboty-budowlane

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Maria Prior-Nowak IP: 81.210.* 14-10-2013
  Planujemy dużą inwestycję budowlaną.

  O wiedzę nigdzie nie jest za mało.

  Zaczęłam czytać serwis i uważam za informacyjnie i przydatne do pracy z dokumentacją.

  Pozdrawiam,


  Maria Prior-Nowak

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE