Nowe prawo

Wykaz oraz profesjonalne omówienia najnowszych zmian w prawie. Eksperci analizują wprowadzone w stanie prawnym zmiany i porównują je do stanu obowiązującego poprzednio.

Najnowsze zmiany w prawie

Prezydent podpisał nowelę, wydłużającą ważność decyzji środowiskowych

Nowe regulacje ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1936) w większości mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Zmiany w obrocie gruntami leśnymi

Z dniem 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2016, poz. 586).

Z dniem 10 października 2015 r. wejdzie w życie ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. poz. 1338).

Czytaj: Nowa ustawa ułatwi odrolnianie gruntów dla budownictwa>>

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III wymaga uzyskania zgody ministra właściwego ds. rozwoju wsi. Nowelizacja wyłącza natomiast wymóg uzyskania zgody ministra właściwego ds. rozwoju wsi w przypadku przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki: 1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy; 2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782); 3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zm.); 4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.

Ponadto do art. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 909, ze zm.), zawierającego słowniczek pojęć, dodano pkt 29 i pkt 30, definiujące odpowiednio pojęcia "zwartej zabudowy" (zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m) oraz "obszaru zwartej zabudowy" (obszar wyznaczony przez obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach działek, na których położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 m).
 

To efekt zmian wprowadzonych przez wchodzącą w życie 4 września ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. poz. 1211).

Zmiany mają gwarantować wykorzystanie już przygotowanej dokumentacji, tak by nie hamować realizowanych inwestycji, w których uczestniczą środki unijne z perspektywy finansowej na lata 2014-2020.


Ustawa rozszerza listę przypadków, kiedy zmiana decyzji np. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydłuża też terminy na złożenie wniosku o wydanie określonych decyzji, do których dołącza się decyzję środowiskową.

Uregulowano przekształcenia własnościowe w ramach TBS

 W dniu 29.08.2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1169).

 Odwrócony kredyt hipoteczny ma umożliwić posiadaczom nieruchomości uwolnienie zamrożonego w nich kapitału. Właściciel zaciągając taki kredyt, otrzyma pieniądze - jednorazowo lub w ratach - w zamian za to, że po jego śmierci bank przejmie mieszkanie lub odkupią je od niego spadkobiercy.

Z zasady odwrócona hipoteka jest przeznaczona dla seniorów, ale ustawa nie precyzuje minimalnego wieku osób, które mogą z niej skorzystać. Klientami mają być osoby fizyczne, które są właścicielami nieruchomości lub przysługuje im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo użytkowania wieczystego. Umowa może być zawarta zarówno przez osobę samotną, jak i małżeństwo. W takiej sytuacji po śmierci jednego z małżonków, pieniądze będą wypłacane dalej.

Wypłata środków w ramach odwróconego kredytu hipotecznego może być jednorazowa lub w ratach, przy czym liczba rat i ich wysokość będą określone w umowie. Środki nie mogą być jednak wypłacane dłużej niż do śmierci kredytobiorcy. Jeśli wartość mieszkania będzie wyższa od kredytu wraz z odsetkami, to bank przejmując mieszkanie, którego właściciel zmarł, różnicę będzie musiał oddać spadkobiercom.

Marcin Krasoń, doradca z firmy Home Broker w listopadowej analizie wskazywał, że mechanizm ten zabezpiecza rodzinę zmarłego kredytobiorcy przed przejęciem za bezcen jego mieszkania. "Po śmierci klienta bank będzie miał obowiązek wycenić nieruchomość i ewentualną różnicę oddać spadkobiercom. Banki mają tu zarabiać na odsetkach, a nie przejmowaniu nieruchomości za ułamek wartości rynkowej" - przekonuje.

Zdaniem Krasonia klienci nie powinni się spodziewać wysypu bankowych ofert w pierwszych dniach obowiązywania nowych przepisów. "Na chwilę obecną banki +obwąchują się+ z nowym rozwiązaniem"- uważa.

Na potwierdzenie przytaczał wyniki badania przeprowadzonego wśród bankowców przez jego firmę. Wynika z niej, że szanse na to, iż 15 grudnia na rynku pojawią się oferty odwróconego kredytu hipotecznego są niewielkie. "mBank mówi wprost, że jest zaangażowany w kilka innych projektów i na razie odwrócona hipoteka go nie interesuje. Bank Pocztowy widzi spory potencjał w nowym produkcie, ale najpierw chce dokonać dokładnej analizy w zakresie rentowności produktu oraz niezbędnych nakładów na jego wdrożenie i obsługę” - komentuje doradca finansowy.

Jego zdaniem podobnie do sprawy podchodzą Bank Zachodni WBK i największy bank na rynku – PKO BP. Inne banki, jak: Bank Millennium, BGŻ, BNP Paribas na chwilę obecną nie są zainteresowane wdrożeniem odwróconej hipoteki do oferty. Jedyną instytucją, która w badaniu Home Broker wyraziła konkretne zainteresowanie takim produktem jest Bank Polskiej Spółdzielczości, ale także on prace nad jego wdrożeniem ma rozpocząć najwcześniej w czwartym kwartale 2015 r.

MF, które przygotowało ustawę, wskazywało: "Odwrócony kredyt hipoteczny z powodzeniem funkcjonuje od kilkudziesięciu lat w wielu krajach na świecie. Ich doświadczenia pokazują, że osobami korzystającymi z tej usługi są w dużej części osoby starsze. Z tego względu przepisy, na podstawie których będzie oferowany odwrócony kredyt hipoteczny, skonstruowano tak, aby zapewniać korzystającym jak najlepszą ochronę ich praw".

Ustawa wprowadza także zasady zobowiązujące banki do rzetelnego informowania o oferowanych odwróconych kredytach hipotecznych oraz do sporządzania umów zgodnie z wymogami szczegółowo określonymi w ustawie. Brak dopełnienia obowiązków informacyjnych przez bank lub sporządzenie umowy niezgodnie z wymogami daje seniorowi prawo do rekompensaty finansowej w wysokości 10 proc. odsetek i innych kosztów należnych od wypłaconej kwoty odwróconego kredytu hipotecznego.

"Trzeba również wskazać, że odwrócony kredyt hipoteczny jest usługą finansową oferowaną przez podmioty komercyjne. Aby zatem pozwolić rozwinąć się tej formie kredytowania, należy właściwie uregulować relacje między bankiem a klientem, dając im możliwość swobodnego - w pewnym zakresie - kształtowania umowy. Zapewniając z jednej strony maksymalne bezpieczeństwo kredytobiorcom, obostrzenia nałożone na podmioty prowadzące tę działalność zostały wyważone w taki sposób, aby umożliwić zaistnienie tej usługi na rynku, co jest oczekiwane przez znaczne grono potencjalnych odbiorców" - podaje MF. (PAP) 
 

imagesViewer

Odwrócony kredyt hipoteczny - od dziś obowiązuje ustawa

15 grudnia wchodzi w życie ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 2014, poz. 1585).

19 listopada wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. poz. 1513). Jego wydanie jest konsekwencją nowelizacji ustawy - Prawo budowlane dokonaną ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, a w szczególności przepisu dotyczącego prowadzenia rejestrów rzeczoznawców budowlanych.

Zmiany w ustawie - Prawo budowlane wprowadzone ustawą deregulacyjną polegają m.in. na zaprzestaniu prowadzenia przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.

Kompetencje w zakresie prowadzenia list rzeczoznawców budowlanych przejmą Izba Architektów RP oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Zgodnie z nowymi przepisami centralne rejestry są prowadzone w postaci zbiorów danych, nie tylko zapisywanych, ale również gromadzonych w formie elektronicznej.

Wpisowi do centralnego rejestru podlegają zmiany i uzupełnienia nie tylko danych, ale również informacji zamieszczonych w centralnych rejestrach, albowiem w ustawie - Prawo budowlane dokonano rozróżnienia pomiędzy danymi a informacjami.

Akta rejestrowe oraz inne dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego nie tylko przechowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji dla celów archiwalnych, ale również gromadzi się je zgodnie z tymi przepisami. Wnioski o wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz do centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, wraz z dokumentami dołączonymi do tych wniosków, złożone w brzmieniu i formie określonej w przepisach dotychczasowych, mogą stanowić podstawę wpisu do tych rejestrów, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(www.rcl.gov.pl)

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), zmienionego przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768) - tzw. ustawy deregulacyjnej. Celem tej ustawy w zakresie budownictwa jest ułatwienie dostępu do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. Rozporządzenie określa w szczególności rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania ww. funkcji, sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji oraz ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

 

 

(www.rcl.gov.pl)

Opublikowano nowelizację Prawa zamówień publicznych

Celem nowelizacji jest wyeliminowanie krytykowanych przez wiele środowisk dotychczasowych mankamentów takich jak ustalanie ceny jako wyłącznego kryterium. Dzięki nowelizacji ma także nastąpić podniesienie standardów jakości realizowanych zamówień publicznych, oraz zwiększenie ich dostępności dla małych i średnich przedsiębiorców.

Główne zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą m.in.:

- odformalizowania postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych,

- wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych,

- zmian w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich,

- wprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

- wprowadzenia możliwości korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorów dokumentów,

- zmiany w zakresie zatrzymania wadium,

- ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego, a także modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 19 października 2014 r.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.senat.gov.pl, www.uzp.gov.pl, stan z dnia 19 września 2014 r.

Data publikacji: 19 września 2014 r.
PIT 2014